NORMES

NORMATIVA SERVEI DE PRÉSTEC


Per utilitzar el servei de préstec cal portar el carnet de la Biblioteca.

Com fer-se el carnet?

- Cal portar una fotocòpia del DNI o NIF.
- Complimentar el formulari corresponent que es facilitarà a la mateixa biblioteca.
- El carnet és totalment gratuït la primera vegada.
- En cas de pèrdua s'haurà d'abonar la quantitat d' 1'80 € per fer-ne una duplicat.
 
Com fer els préstecs?

* Nombre de documents en préstec i dies de préstec.

Es podran treure en préstec un màxim de 30 documents, dels quals  un màxim de 5 DVD's, 5CD's, 5 revistes i 15 llibres, durant 30 dies. Quant a les novetats, els màxim seran: 1DVD, 1CD i 5 llibres.

* Renovacions de documents

Es podran realitzar fins a 2 renovacions sempre i quan el document no tingui cap reserva prèvia a la sol.licitar de renovació.

* Reserves de documents

Es podran realitzar fins a 5 reserves. A l'usuari/a se li comunicarà l'arribada del document i disposarà de fins a 5 dies per passar a recollir-lo, termini a partir dels qual s´ anul.larà la reserva i es procedirà a satisfer la sol.licitud següent.

* Penalitzacions per demores en el retorn dels documents prestats

Es prega tenir especial cura en les dates de devolució dels documents prestats.

En cas de retards, el sistema informàtic aplicarà automàticament una penalització d'1 punt per document i dia de retard a partir de la data de venciment dels préstec.

Per cada 90 punts de penalització acumulats s'aplicarà una exclusió temporal del servei de préstec a totes les biblioteques públiques de 15 dies.

* Sistema de recepció d'avisos per correu electrònic.

En cas de facilitar a la biblioteca una adreça de correu electrònic serà possible de rebre de forma automàtica avisos de propers venciments de terminis de préstecs, terminis vençuts i avisos d´arribada de documents reservats.

 10 minuts abans del tancament de la Biblioteca finalitzarà el servei de préstec.


NORMATIVA DEL SERVEI D´INTERNET


* Abans d´utilitzar l´ordinador cal passar pel taulell per apuntar-se o fer la reserva per telèfon el mateix dia.

* El temps de consulta serà d´una sessió diària d'1 hora de durada.

* Passats 10 min. de l'hora de reserva, aquesta quedarà anul·lada.

* Les sessions poden ser individuals o com a màxim de 2 persones per PC.

* Els menors de 12 anys han d´estar acompanyats per un adult. De 12 a 14 anys cal omplir l´autorització que facilitarà la biblioteca.

* Servei d'impressió de documents: B/N 0'10 cts/full.

* El personal de la biblioteca es reserva el dret de finalitzar les sessions quan ho consideri oportú.

El servei d´internet finalitza 10 min. abans de l´horari de tancament de la Biblioteca.


NORMES D'ÚS I CONVIVÈNCIA


* La Biblioteca és un espai de convivència, és important no molestar als altres.

* Recorda que no es pot:

-  Menjar ni beure.
-  Reservar el lloc.
- Malmetre els documents.
- Parlar pel telèfon mòbil ni tenir-lo amb so activat.

Caldrà que els acompanyants d' infants es responsabilitzin d'aquests i els ensenyin la importància d´una bona convivència i respecte.